Köpvillkoren uppdaterades 10 april 2012.
 

Priser

Priserna på E-handelsfabrikens webbplats uppdateras i realtid. Skulle det vara skillnad mellan webbplatsen och annan av E-handelsfabriken utgiven publikation såsom reklam och annonser har webbplatsen företräde och det är då dessa priser som gäller. Alla priser exkl. moms om inte annat anges.

Frakt

Alla tjänster och produkter som E-handelsfabriken tillhandahåller levereras normalt digitalt via Internet. Filer som krävs för tjänster som körs på E-handelsfabrikens servrar överförs av E-handelsfabriken digitalt till kundens konto hos E-handelsfabriken. Produkter kan även levereras på CD mot en särskild avgift.

Betalning

Avgifter för produkter och tjänster utgår i form av faktura eller e-faktura 10-30 dagar netto beroende på kund och betalas till E-handelsfabrikens bankgiro. Betalning kan även ske på vår webbplats med konto- eller kreditkort.
Kunden kan vid beställning välja att betala vissa produkter och tjänster per kvartal, halvår eller helår. E-handelsfabriken tillhandahåller inte leasing eller avbetalning som betalningssätt.

Ångerrätt & Återköp

Med hänvisning till vår Nöjdhetsgaranti kan kunden alltid häva en beställning om kunden inte är nöjd med levererad produkt eller tjänst eller om denna inte motsvarar kundens förväntningar och krav. E-handelsfabriken behåller fullständiga juridiska rättigheter till producerat material om återbetalning av erlagd avgift skett. Kunden måste innan återbetalning sker, skriva på ett avtal där kunden på heder och samvete lovar att inte använda framtaget material, produkt eller tjänst.

Avtalstid

Köpta tjänster löper enligt den period – helår, halvår, kvartal eller månad som kunden väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av E-handelsfabriken.

Uppsägningstid

E-handelsfabriken tillämpar inte någon uppsägningstid för sina produkter och tjänster.

Bindningstid

E-handelsfabriken tillämpar inte någon bindningstid för sina produkter och tjänster.

Nöjdhetsgaranti

Om du trots vårt utmärkta produktvärde och vår prisbelönta support inte skulle vara riktigt nöjd, kan du via vår Nöjdhetsgaranti få pengarna tillbaka inom 14 dagar från fakturadatum. Allt du behöver göra är att kontakta oss så ordnar vi resten. Dina pengar betalar vi ut till ditt konto senast två dagar efter att vi mottagit din returförfrågan.

Övrigt

Samtliga prisuppgifter och faktauppgifter på E-handelsfabrikens webbplats lämnas med reservation för eventuella tryckfel. Alla priser exkl. moms om inte annat anges.

Allmänna avtalsvillkor för licensierade produkter och tjänster

Avtalsvillkoren uppdaterades 10 april 2012.

§ 1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan beställaren, nedan kallad kunden och E-handelsfabriken med avseende på köpta produkter och tjänster, nedan kallad tjänsten.

§ 2. Tjänster

2.1 För klargörande av vad som ingår i våra produkter och tjänster hänvisas kunden till separat produkt- och tjänstebeskrivning.

2.2 E-handelsfabriken tillhandahåller fri support under abonnemangsperioden via telefon, e-post, fax, brev och information på vår webbplats för beställda produkter och tjänster.

2.3 Kunder som valt att få information och erbjudanden från E-handelsfabriken ska skriftligen meddela E-handelsfabriken via telefon, e-post, fax eller brev att kunden ej önskar få mer information. Kunden kan även enkelt meddela E-handelsfabriken detta via vår webbplats.

§ 3. Avtalstid, uppsägningstid och bindningstid

3.1 Alla beställningar är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas skriftligen av E-handelsfabriken, antingen via e-post eller brev. Genom att göra en beställning samtycker kunden till att E-handelsfabriken påbörjar behandling av beställning. Med hänvisning till vår Nöjdhetsgaranti kan kunden alltid häva en beställning om kunden inte är nöjd med levererad produkt eller tjänst eller om denna inte motsvarar kundens förväntningar och krav. E-handelsfabriken behåller fullständiga juridiska rättigheter till producerat material om återbetalning av erlagd avgift skett. Kunden måste innan återbetalning sker, skriva på ett avtal där kunden på heder och samvete lovar att inte använda framtaget material, produkt eller tjänst.

3.2 Köpta tjänster löper enligt den period – helår, halvår, kvartal eller månad som kunden väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av E-handelsfabriken.

3.3 Uppsägning av abonnemang för en produkt eller tjänst ska göras skriftligen via brev, e-post eller fax. Ingen särskild uppsägningstid finns då alla våra abonnemang endast fortlöper så länge kunden betalar.

3.4 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.

§ 4. Avgifter

4.1 Avgifter för produkter och tjänster utgår i form av faktura eller e-faktura 10-30 dagar netto beroende på kund och betalas till E-handelsfabrikens bankgiro. Betalning kan även ske på vår webbplats med konto- eller kreditkort. Kunden kan vid beställning välja att betala vissa produkter och tjänster per kvartal, halvår eller helår. E-handelsfabriken tillhandahåller inte leasing eller avbetalning som betalningssätt.

4.2 E-handelsfabriken har rätt att stänga av abonnemanget om kunden underlåter att betala i rätt tid, dock ej innan minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till kunden via brev, fax eller e-post. Vid avstängning av abonnemang har E-handelsfabriken rätt att informera om detta via kundens hemsida.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Kunden skall snarast meddela E-handelsfabriken om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid, inom 10 dagar efter fakturadatum, förlorar kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Har kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall E-handelsfabriken medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kunden är skyldig att betala.

4.5 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny period. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts kunden minst 30 dagar i förväg via brev, fax, e-post eller information på vår webbplats. Avgiftssänkning behöver inte meddelas kunden i förväg.

4.6 Vid meddelande om avgiftshöjning har kunden alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.

4.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte aktuella priser.

§ 5. Överlåtelse

5.1 Kunden får överlåta tjänsten efter vårt medgivande. En överlåtelse får endast genomföras skriftligen via brev, e-post eller fax och en överlåtelse träder i kraft från det datum som E-handelsfabriken har medgivit om överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot E-handelsfabriken innan den tillträdande parten kan överta tjänsten.

5.2 E-handelsfabriken får överlåta tjänsten till annat företag som övertar E-handelsfabrikens rättigheter och skyldigheter gentemot kunden.

§ 6. E-handelsfabrikens ansvar

6.1 E-handelsfabriken har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.

6.2 E-handelsfabriken ansvarar för fel i tjänsten som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som E-handelsfabriken har rätt att göra enligt dessa allmänna villkor.

6.3 Om kunden till följd av fel som har orsakats av E-handelsfabriken inte har kunnat använda tjänsten har kunden rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning av tjänsten. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande avgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.

6.4 E-handelsfabriken ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av E-handelsfabriken eller anlitad underleverantör. E-handelsfabrikens skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från E-handelsfabrikens sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande perioden. E-handelsfabriken ansvarar inte för förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i E-handelsfabrikens datorresurser.

6.5 E-handelsfabriken raderar aldrig med uppsåt kundens information så länge tjänsten är aktiv om inte kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. E-handelsfabriken förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedium.

6.6 E-handelsfabriken hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. E-handelsfabriken har dock rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag eller om kunden publicerar material som strider mot punkt 7.1.

6.7 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas senast 90 dagar efter det att kunden märkt eller bort märka grunden för kravet.

§ 7. Kundens ansvar

7.1 Kunden ansvarar gentemot E-handelsfabriken för att information som hanteras inom tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 När information kan lämnas av utomstående användare är kunden ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

7.3 Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till E-handelsfabrikens system, vilka inte är avsedda för kunden, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av tjänsten samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av s.k. malicious code.

7.4 E-handelsfabriken har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i tjänsten om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om E-handelsfabriken orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i kundens program eller andra tekniska störningar hänförliga till kunden. E-handelsfabriken har rätt att ta del av all information som hanteras i tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter enligt denna punkt 7.4.

7.5 Kunden får inte upplåta eller sälja delar av tjänsten till tredje part utan skriftligt tillstånd från E-handelsfabriken.

§ 8. Administration

8.1 Kunden ansvarar för att E-handelsfabriken alltid har direktavtal med innehavaren av tjänsten. Det skall på kundens webbplats klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

8.2 Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte kundens ansvar enligt detta avtal.

§ 9. Domännamn

9.1 Domännamn registreras alltid i kundens namn och ägs alltid av kunden. E-handelsfabriken förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn under den period E-handelsfabriken tillhandahåller tjänsten.

9.2 Domännamn som har registrerats av E-handelsfabriken och/eller domännamn som E-handelsfabriken är faktureringskontakt för förnyas automatiskt av E-handelsfabriken om kunden inte har sagt upp sin tjänst hos E-handelsfabriken eller meddelat E-handelsfabriken skriftligen, antingen via brev, e-post eller fax, om att domännamnet inte ska förnyas. Avgiften för förnyelsen av domännamnet faktureras därefter kunden. Domännamn som inte kan förnyas av E-handelsfabriken ansvarar kunden för att förnya. E-handelsfabriken ansvarar inte för domännamn som inte förnyas om inte kunden har betalt faktura för förnyelse i rätt tid.

§ 10. Övrigt

10.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

10.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

10.3 E-handelsfabriken har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på E-handelsfabrikens webbplats. Om villkorsändring är till uppenbar nackdel för kunden har denne rätt att säga upp tjänsten till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

10.4 E-handelsfabriken har rätt att utan kundens godkännande använda del av framtaget material eller tjänst på E-handelsfabrikens webbplats i marknadsföringssyfte. E-handelsfabriken ansvarar dock för att alltid använda materialet i enlighet med kundens riktlinjer.